Aanvraag Dorpsbudget

Wethouder Menninga: “Zelfredzame inwoners krijgen steeds meer zeggenschap over de activiteiten in hun eigen dorp of wijk. Daar hebben ze de gemeente als lokale overheid lang niet altijd bij nodig. Hiervoor stellen we in de gemeente Eemsdelta de dorps- en wijkbudgetten in.” 

Dorpsvisies en eigen budgetten zijn voorbeelden om meer regie te leggen bij inwoners op het thema leefbaarheid. Met nieuwe dorpsbudgetten krijgen dorpen de regie in handen over activiteiten die zich richten op de leefbaarheid. Net als onze omliggende dorpen (Toornwerd, Huizinge, Westerwijtwerd) ontvangt Middelstum een zogeheten dorpsbudget. Samen met de besturen van de dorpsbelangen maakt de gemeente afspraken over budgetbeheer en waar de activiteiten aan moeten voldoen. 

Inwoners van Middelstum kunnen een aanvraag doen bij Stichting Dorpsbelangen Middelstum mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • De aanvraag moet gaan over het organiseren en of uitvoeren van een (niet commerciële) activiteit of evenement door een groep inwoners of vertegenwoordigers (minimaal 4 personen) die ten goede komt aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van welzijn, cultuur, gezondheid, sport, recreatie, educatie, natuur of milieu.  
  • Uit de aanvraag moet blijken dat er sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak in het dorp en het de betrokkenheid van de bewoners in het eigen dorp vergroot. Denkende aan aantoonbare betrokkenheid d.m.v. voldoende aanmeldingen, respons, handtekeningenlijsten, concrete inzet van vrijwilligers of een voortvloeisel uit de dorpsvisie.  
  • Uit de aanvraag moet blijken dat het om vrijwillige inzet of zelfwerkzaamheid gaat.  
  • Uit de aanvraag moet blijken dat de aanvrager in het bezit is van de eventuele benodigde en geldige vergunningen.  
  • De aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als het is voorzien van een: 

Aanvragen kunnen per mail ingediend worden bij Stichting dorpsbelangen Middelstum dorpmiddelstum@gmail.com. Deze zullen de aanvraag beoordelen en u laten weten of de subsidie toegekend wordt.